จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.            เข้าใจบทบาทความสำคัญของอาชีพคอมพิวเตอร์
2.            ตระหนักถึงคุณค่าของนักคอมพิวเตอร์
3.            เสริมสร้างบุคลิกภาพถและสร้างความเชื่อมันในการฏิบีติงานในหน้าที่
4.            มีกิจานิสัยและส่งเสริมคุณธรรรม จริยธํรรม ค่านิยมที่ดี ต่ออาชีพคอมพิวเตอร์
มาตรฐานราย่าวิชา
1.            อธิบายบทบาท ความสำคัญและคุณค่าของอาชีพทางคอมพิวเตอร์
2.            กำหนดลุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานคอมพิวเตอร์ได้
คำอธิบายราย่วิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ในอาชีพคอมพิวเตอร์บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เจตคติที่ดีในงานอาชีพคอมพิวเตอ